Wij nemen jouw privacy ernstig.

WIE WIJ ZIJN

Deze tekst is opgemaakt door chOra, verder in de tekst afgekort tot "we" en "wij".

Deze privacy policy is er enkel op gericht om je informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website : www.chora-earth.be. Voor onze privacy praktijken met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij naar de overeenkomst die je met ons gesloten hebt of de contactpersoon zoals hieronder aangeduid.

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om je meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die je met ons deelt, alsook om je meer informatie te verschaffen betreffende je rechten. Wij verzoeken je dan ook om deze privacy policy door te nemen.

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van je persoonsgegevens of je wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons per e-mail naar : ter attentie van de (Privacy Officer/Data Protection Officer).

HOE WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN VERZAMELEN

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Indien je gebruik maakt van het contactformulier op onze website, gebruiken wij je persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op je verzoek, via e-mail of via telefoon.
 • Wij verwerken je persoonsgegevens met als doel je gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website.
 • Wij verwerken je persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het instellen van het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.

Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: indien je gebruikt maakt van het contactformulier dan wordt je gevraagd volgende informatie te verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en berichtgegevens die je zelf ingeeft in het vrije vak (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven). Dit is informatie die rechtstreeks door je verstrekt wordt.
 • Gebruiksinformatie: wij verwerken persoonsgegevens betreffende je gebruik van onze website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van je bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot jouw als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door je gebruik van de website dvm. Google Analytics. Voor verdere informatie, verwijzen wij naar artikel 7 van deze Privacy Policy.

De juridische basis voor de verwerking van je persoonsgegevens is jouw toestemming. Je hebt ten allen tijde het recht om je toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van je toestemming.

Je persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 2.2.

BIJHOUDEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS EN VERWIJDERING

Je persoonsgegevens zolang je je toestemming niet intrekt of zolang je zich niet verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Op deze manier kunnen wij je steeds op de hoogte houden van onze opleidingen, activiteiten en evenementen.

Indien je je toestemming intrekt of indien je je verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij je persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens, noodzakelijk om je voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.

Wij zijn evenwel gerechtigd om je persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

JE RECHTEN ALS INDIVIDU

Dit artikel bevat een overzicht van je belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor je samen te vatten.

Indien je één van je rechten wenst uit te oefenen, stuurt je ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van je verzoek, op je verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan je verzoek, zullen wij je daarvan in kennis stellen.

Recht op inzage

In het geval dat wij je persoonsgegevens verwerken, heb je recht op toegang tot je persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.

Je hebt het recht van ons een kopie te ontvangen van je persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt je kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer je om meerdere kopies verzoekt.

Recht op verbetering

Als de persoonsgegevens die wij over je bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is, heb je het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van je persoonsgegevens te verkrijgen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • Je trekt jouw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Je persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Wissing van je persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;

Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,

 • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
 • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een perdiode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • Wij hebben je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar je hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van jouw.

Naast ons recht om je persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:

 • Met je toestemming;
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
 • Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon;
 • Om redenen van openbaar belang.

Vooraleer we de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens opheffen, wordt je geïnformeerd.

Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens / dataportabiliteit

Indien de verwerking van je persoonsgegevens berust op jouw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heb je het recht om je persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doe naan de rechten en vrijheden van anderen.

Je hebt ook het recht om je persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

Recht van bezwaar

Je hebt ten allen tijde het recht om – vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

 • De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
 • De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.
 • Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jouw.
 • Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heb je het recht ten allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien je zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van je persoonsgegevens voor dit doeleinde.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien je van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. Je kunt dit doen in de EU-lidstaat van jouw gewone verblijfplaats, van de plaats waar je werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be),https://www.privacycommission.be/nl/contact.

HET VERSTREKKEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Om onze website aan te bieden, werken wij met dienstverleners om je persoonsgegevens te verwerken en op te slagen. Wij gebruiken de volgende dienstverlener: one.com.

Het kan zijn dat toegang verstrekken tot je gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen je persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine databestanden waarmee een website aan je browser vraagt om die op je computer of mobiel apparaat te bewaren wanneer je de website of bepaalde pagina’s bezoekt. De cookies laten de website toe om je acties of voorkeuren na verloop van tijd te ‘onthouden’. De meeste browsers aanvaarden cookies, maar gebruikers kunnen hun browsers zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of verwijderd telkens wanneer gewenst.

Cookies bevatten gewoonlijk de naam van de website waar het cookie vandaan komt, hoe lang het cookie op jouw apparaat zal blijven, en een waarde, wat meestal een willekeurig gegeneerd uniek nummer is.

Sommige cookies zullen worden verwijderd zodra je de website verlaat (de zogenaamde ‘sessiecookies’), andere cookies zullen op je computer of mobiel apparaat bewaard blijven en zullen ons helpen om je te identificeren als een bezoeker van onze website (de zogenaamde ‘permanente cookies’).

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring op de website te verbeteren en om je surfgedrag in kaart te brengen (bv. de pagina’s die je hebt bezocht en de tijd die je op die pagina doorbracht). Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker en staan ons toe om onze website beter af te stemmen op je interesses en behoeften. Cookies worden ook gebruikt om de snelheid van je toekomstige activiteiten en ervaringen op de website op te drijven.

Wij gebruiken ook cookies om op anonieme wijze samengevoegde statistieken te verzamelen die ons toelaten om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en hoe wij onze diensten kunnen verbeteren.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken third party cookies. Third party cookies zijn cookies die gecreëerd zijn door andere partijen (en dus niet door de website). Third party cookies op onze website zijn van Google Analytics. Google Analytics is Google’s analytische tool die ons helpt te begrijpen hoe je met onze website omgaat. De tool kan een reeks cookies gebruiken om informatie te verzamelen en om gebruikersstatistieken over de website te rapporteren zonder individuele bezoekers aan Google persoonlijk kenbaar te maken. Meer gedetailleerde informatie, in het Engels, is beschikbaar op https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

AANPASSINGEN AAN DE PRIVACY POLICY

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.